Episode 64: Jason Shortis - Pro Triathlete & Ironman Australia Hall of Fame

Episode 64: Jason Shortis - Pro Triathlete & Ironman Australia Hall of Fame